Kategória

Obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Pokiaľ neboli dohodnuté podmienky iné, upravujú tieto všeobecné dodacie podmienky vydané v súlade s ustanovením obchodného zákonníka (ďalej len PODMIENKY) zmluvné vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou VISI INVEST s.r.o., vAJNORSKá 108, 83104 Bratislava, IČO: 47815507
ako predávajúcim a kupujúcim uvedeným a podpísaným na tlačive predávajúceho „kúpna zmluva" (ďalej len zmluva), pričom tieto PODMIENKY neplatia pre PARTNEROV, s ktorými je spísaná platná celoročná rámcová zmluva.

1.2 PODMIENKY sú nedeliteľnou súčasťou zmluvy a vystavením a podpísaním zmluvy kupujúci
potvrdzuje bez výhrad svoj súhlas s týmito podmienkami.

2. PREDMET PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je dodávka reklamných predmetov bez potlače, alebo s potlačou (ďalej len „tovar"),
záväzne objednaných kupujúcim v kúpnej zmluve vrátanie všetkých jej príloh.

3. KÚPNA CENA TOVARU A SLUŽIEB (POTLAČE)

3.1 Cena uvedená pri každom tovare a v cenníku potlače v platných katalógoch (ďalej len katalóg) nezahŕňa DPH a pokiaľ nie je písomne dohodnutá iná cena, alebo pokiaľ nie je v priebehu roka upravená zvlášť vydaným cenníkom, predstavuje platnú kúpnu cenu tovaru a potlače pre spísanie kúpnej zmluvy v daný deň. V prípade vydania cenníka ku katalógu sa potom kúpna cena tovaru a potlače riadi cenami a event. podmienkami zavedenými v cenníku platnom ku dňu spísania zmluvy.

3.2 Cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu.

3.3 Cena tovaru nezahŕňa nutné náklady na balenie tovaru, ktoré budú vo výške 1 % z ceny tovaru (minimálne však 2,- €) účtované na faktúre zvlášť.

3.4 Cena tovaru napájaného batériami nezahŕňa cenu batérií (pokiaľ v katalógu nie je uvedené inak) a je nutné ich objednať zvlášť.

3.5 K cene potlače sa pripočítavajú prirážky uvedené v platnom cenníku potlače pre dané úkony a technológie.

3.6 K cene tovaru sa pripočítava prirážka 20% pokiaľ nie je splnený min. finančný limit zákazky podľa čl. 9.1.

3.7 Predávajúci poskytuje, v rámci jednotlivých objednávok - kúpnych zmlúv, vopred dohodnuté zľavy s Partnermi.

4. DODACIA LEHOTA

4.1 Podľa stavu skladových zásob je dodacia lehota:

a) 2 dni - 5 týždňov pre zákazky bez tlače

b) 5 dní - 5 týždňov pre zákazky s tlačou

4.2 Pri zákazke s tlačou začína dodacia lehota plynúť dňom prevzatia úplných podkladov pre tlač.

4.3 Pri požiadavke na odsúhlasenie predlohy pre tlač začína dodacia lehota plynúť dňom odsúhlasenia predlohy. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predlohu na schválenie najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa spísania zmluvy a doručenia kompletných podkladov pre tlač.

4.4 Pri dohodnutej zálohovej platbe začína dodacia lehota plynúť dňom pripísania úhrady zálohovej čiastky v dohodnutej výške na účet predávajúceho.

4.5 Kupujúci môže s predávajúcim dohodnúť expresnú dodaciu lehotu. V tomto prípade potom kupujúci uhradí expresnú prirážku vo výške podľa čl. 3.5 PODMIENOK.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Kupujúci po dohode vyznačí zreteľne v zmluve niektorú z variant spôsobu dodania tovaru:

osobné prevzatie v Bratislave

autodoprava s dobierkou (DPD,...)

autodoprava bez dobierky (DPD,...)

pošta s dobierkou (len po odsúhlasení predávajúcim)

pošta bez dobierky (len po odsúhlasení predávajúcim)

rozvoz ku kupujúcemu (VISI INVEST s.r.o. - za zmluvný poplatok)

5.2 Miestom a časom plnenia predmetu zmluvy je u variant:

a) 1 sídlo vzorkovne (pobočky)

b) 2 až 5 miesto a čas odovzdania tovaru prvému nezávislému autodopravcovi, alebo pošte v sídle predávajúceho

c) 6 miesto odovzdania tovaru kupujúcemu, alebo ním splnomocnenej tretej osobe

5.3 Pokiaľ nie je zjednané ináč, platí kupujúci náklady na dopravu podľa variant osdt.5.1. takto:

a) 2 až 5 priamo autodopravcovi

b) 6 predávajúcemu formou zvláštnej položky vo faktúre

5.4 Predávajúci je oprávnený plniť predmet zmluvy aj čiastočne a kupujúci je povinný čiastočné plnenie predmetu zmluvy prevziať. 

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar a služby vrátane prípadného dopravného, nákladov na balenie, ako aj event. prirážok a DPH.

6.2 Po vzájomnej dohode sa v kúpnej zmluve vyznačí jedna z týchto variant spôsobu úhrad:

a.) faktúra po dodaní tovaru

b.) v hotovosti pri odovzdaní tovaru

c.) 100 % záloha vrátane DPH predom

d.) dobierka (autodoprava, pošta)

e.) x % záloha + na faktúru

f.) x % záloha + v hotovosti pri prevzatí

g.) Platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom).
Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012.

6.3 Pokiaľ kúpna cena objednaného tovaru bez DPH neprekročí čiastku 330,- €, je možné zvoliť len varianty B, C alebo D.

6.4 Pri variante D potom kúpna zmluva v počítačovom prevedení a výpočtom všetkých cien a DPH slúži súčasne ako pro-forma faktúra a kupujúci je povinný zálohu uhradiť v dohodnutom termíne splatnosti.

6.5 Ak nebude záloha kupujúcim v dohodnutom termíne uhradená, môže predávajúci jednostranne zrušiť zľavu za platbu predom.

6.6 Pri variante A vzniká predávajúcemu právo na fakturáciu dňom prevzatia tovaru kupujúcemu, alebo prvému verejnému dopravcovi.

6.7 Splatnosť faktúry je do 14 dní odo dňa jej vystavenia, pričom faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej čiastky na účet predávajúceho.

6.8 Predávajúci je oprávnený fakturovať aj čiastočné plnenie predmetu zmluvy a kupujúci je povinný takúto faktúru v dobe splatnosti uhradiť.

6.9 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na tovar až dňom zaplatenia kúpnej ceny v prospech predávajúceho v plnej výške.

6.10 Zadržanie platby, alebo krátenie platby z dôvodov protipohľadávky nie je prípustné, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

7.1 Pri variante A podľa čl. 6.2 sa zjednáva zmluvná pokuta vo výške 0,3% z dlžnej čiastky za každý deň meškania s úhradou faktúry a ak presiahne doba meškania 30 dní, zjednáva sa ďalšia zmluvná pokuta vo výške 10% z dlžnej čiastky za každých ďalších už začatých 30 dní.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1 Predávajúci môže od zmluvy odstúpiť, ak kupujúci mešká s úhradou zálohy o viac ako 10 dní po dohodnutom termíne, ďalej v prípade hrubého porušenia zmluvy, alebo v prípadoch stanovených obchodným zákonníkom.

8.2 Prehlásenie o odstúpení musí byť písomné a musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia. Doručením prehlásenia sa zmluva ruší.

8.3 V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy (s výnimkou prípadu podľa čl. 8.5) sa tento zaväzuje uhradiť v prospech predávajúceho odstupné vo výške 15% z dohodnutej kúpnej ceny dodávky, a to najneskôr do 10 dní po zrušení zmluvy.

8.4 V prípade odstúpenia predávajúceho od zmluvy z dôvodu hrubého porušenia zmluvy kupujúcim sa tento zaväzuje vrátiť predávajúcemu všetok odobratý a pritom neuhradený tovar a ďalej uhradiť v prospech predávajúceho storno poplatok vo výške 40% kúpnej ceny neuhradeného tovaru.

8.5 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie, alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci, alebo v prípade, kedy objednaný tovar nie je v lehote požadovanej kupujúcim na trhu dostupný. Predávajúci v takomto prípade bude kupujúceho informovať formou oznámenia v dodacom liste, alebo faktúre čiastočného plnenia dodávky o náhradnom predĺženom termíne plnenia, alebo o nemožnosti dodávky daného tovaru vôbec, pričom kupujúcemu týmto nevzniká voči predávajúcemu žiadne právo na náhradu event. škody. Súhlas s týmto náhradným termínom plnenia potvrdí kupujúci predávajúcemu písomne (aj faxom) a to v lehote vyznačenej na oznámení predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, považuje sa to za odstúpenie kupujúceho od zmluvy a predávajúci automaticky už bez ďalšej výzvy stornuje tieto nevydané položky tovaru zo zákazky.

9. INÉ USTANOVENIA

9.1 Minimálna hodnota objednaného tovaru a potlače pre prijatie zákazky je 65,- €.

9.2 Ak dohodne kupujúci v zmluve potlač tovaru, je povinný dodať podklady pre tlač v mierke min. 3:1 v kontrastom čiernobielom prevedení a zreteľne v prílohe ku zmluve popísať umiestenie a farbu potlače. Ak nesplní tieto povinnosti, zbavuje predávajúceho zodpovednosti za kvalitu potlače a kupujúci nemá právo žiadať bezúplatnú opravu ani odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu.

9.3 Okamžikom prevzatia tovaru kupujúcim, alebo jeho odovzdaním prvému verejnému dopravcovi prechádza riziko straty, zničenia, alebo poškodenia tovaru z predávajúceho na kupujúceho.

9.4 Pre uplatnenie zodpovednosti za chyby sú pre zmluvné strany záväzné ustanovenia § 422   obchodného zákonníka.

9.5 Zjavné chyby musia byť kupujúcim písomne oznámené v súlade s náležitosťami podľa reklamačného poriadku predávajúceho a to najneskôr do 7 dní po doručení tovaru a skryté chyby najneskôr do 6 mesiacov. Reklamácia pritom nemá odkladný účinok na splatnosť faktúry, ktorou je reklamovaný tovar fakturovaný.

9.6 Predávajúci je povinný uznané chyby odstrániť opravou, náhradným plnením, dobropisom, alebo iným dohodnutým spôsobom najneskôr do 2 mesiacov po prevzatí reklamácie. Ďalšie nároky, hlavne nároky na náhradu nepriamych a následných škôd, sú zo zodpovednosti za chyby vylúčené.

9.7 Množstvové rozdiely zistené kupujúcim mimo priestory predávajúceho musia byť pre uznanie doložené svedectvom tretej nezávislej osoby.

9.8 Nezaplatenie ceny za dodaný tovar v lehote 30 dní po uplynutí splatnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvy.

9.9 Predávajúci ručí za dodaný tovar k potlači do výšky dohodnutej ceny potlače. Ak kupujúci žiada ručenie do výšky celkovej ceny dodaného tovaru, musí si pri spísaniu kúpnej zmluvy dohodnúť poistenie. (Cena poistenia je 5% danej hodnoty tovaru.).

9.10 Kupujúci požiada o vygenerovanie prístupových kódov na internetový obchod a dáva automaticky súhlas k zasielaniu aktuálnych obchodných ponúk na ním zadanú elektronickú adresu. V prípade, že o tieto obchodné ponuky nemá záujem, môže po prijatí ponuky označiť možnosť "Zrušenie zasielania", čím sa elektronická adresa vymaže zo zoznamu adresátov pre zasielanie obchodných ponúk.

9.11 Kupujúci schválením kúpnej zmluvy vystavenej na základe objednávky tovaru a služieb dáva Predávajúcemu zároveň súhlas s vyhotovením faktúry elektronicky v zmysle ust. § 75 ods. 6 Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 V prípadoch neupravených týmito PODMIENKAMI sa tento zmluvný vzťah bude riadiť obchodným zákonníkom.

10.2 Upozornenie: výrobky uvedené v katalógoch sú určené výhradne na reklamné a propagačné účely.

Podmienky používania internetovej stránky WWW.CHRANENADIELNAVISI.SK

Internetovej stránky www.chranenadielnavisi.sk  (ďalej len „internetová stránka") je spoločnosť VISI INVEST s.r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ").

Internetová stránka, ako aj jej jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len "autorský zákon"). Výlučným vlastníkom majetkových autorských práv k internetovej stránke je Prevádzkovateľ, ktorý je zároveň je oprávnený vykonávať majetkové práva k tejto internetovej stránke.

Podmienky používania internetovej stránky určuje, vydáva a mení výhradne Prevádzkovateľ. Používaním tejto internetovej stránky dáva návštevníkovi (ďalej len „Používateľ“) súhlas s týmito podmienkami.

Prevádzkovateľ dáva právo využívať internetovú stránku výhradne pre osobnú potrebu Používateľa. Akékoľvek iné použitie stránky (ako celku, tak ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu schváleniu Prevádzkovateľa v súlade s Autorským zákonom. Prístup na internetovú stránku a jej používanie je bezplatný.

Používateľ používaním internetovej stránky dáva automaticky súhlas k zasielaniu aktuálnych obchodných ponúk a informácií týkajúcich sa predmetu činnosti, ktorým sa zaoberá Prevádzkovateľ. V prípade, že o tieto obchodné ponuky a informácie nemá záujem, môže po prijatí ponuky označiť možnosť "Zrušenie zasielania", čím sa vymaže zo zoznamu adresátov pre zasielanie obchodných ponúk. Akýkoľvek neoprávnený zásah do internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek neoprávnené používanie internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek kopírovania alebo napodobňovanie internetovej stránky alebo jej časti je v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a preto sa zakazuje.

Údaje uvedené na internetovej stránke majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetovej stránky. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje táto internetová stránka.

S výnimkou týchto podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na internetovej stránke povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Prevádzkovateľom a Používateľom týchto stránok sa riadia podľa znenia týchto podmienok platného ku dňu vzniku týchto vzťahov. Podmienky používania internetovej stránky www.chranenadielnavisi.sk sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Podmienky boli aktualizované 22.06.2016.

Ochrana súkromia

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.chranenadielnavisi.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“) rešpektuje súkromie každého návštevníka (ďalej len „Používateľ“) internetovej stránky. Použité sú preto technológie, ktoré umožňujú čo najefektívnejšiu a pritom bezpečnú prácu so stránkou.

Používanie kontaktných a iných formulárov môže byť zo strany Prevádzkovateľa podmienené poskytnutím  údajov používateľa. Poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií prostredníctvom stránok www.chranenadielnavisi.sk (ďalej len „internetová stránka“), Používateľ súhlasí s ich využívaním.

Zadané súkromné údaje sú bezpečne uložené bez možnosti neoprávneného prístupu k nim a preto je zaručená ich diskrétnosť. Informácie nie sú poskytované tretej strane v žiadnej forme. Internetová stránka využíva „cookies“. "Cookie" je malý textový súbor, používaný na zhromažďovanie neosobných informácií, ako napr. typy použitých internetových prehliadačov, použité internetové vyhľadávače alebo webové stránky, z ktorých je Používateľ napojení na internetovú stránku, pričom tieto informácie sú využívané pre súhrnné štatistiky.

Cookies a iné technológie môžu slúžiť na uchovanie informácií, ktoré Používateľ predtým zadal. Väčšina prehliadačov umožňuje riadiť spracovanie cookies vrátane toho, či budú prijaté a ako sa majú odstrániť. Internetová stránka nesleduje použitie internetovej stránky jednotlivcami a ani detaily o jednotlivých návštevách. Všetky použité technológie sú použité v rámci snahy o zlepšenie kvality internetovej stránky a stále je braný zreteľ na súkromie každého Používateľa. Väčšina prehliadačov umožňuje riadiť spracovanie cookies vrátane toho, či budú prijaté a ako sa majú odstrániť a zároveň nastaviť tak, aby Používateľa pri prijatí cookies upozornili, prípadne môže Používateľ používanie cookies v prehliadači úplne zakázať. Používateľ si môže vybrať, či osobné informácie spoločnosti VISI INVEST s.r.o. poskytne, alebo nie. Ak sa rozhodne neposkytnúť požadované osobné informácie, stále bude mať možnosť navštíviť internetovú stránku spoločnosti VISI INVEST s.r.o., k niektorým možnostiam, ponukám a službám, ktoré vyžadujú vzájomnú komunikáciu, však nemusí mať prístup.

Používaním internetovej stránky Používateľ súhlasí s podmienkami pravidiel pre ochranu súkromia Prevádzkovateľa a so spracovaním osobných údajov spoločnosťou VISI INVEST s.r.o. na uvedené účely. V prípade zmien pravidiel pre ochranu súkromia sa bude Prevádzkovateľ snažiť informovať tak, že zmeny zverejní na internetovej stránke dostatočne včas.

Znenie od 25. mája 2018

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracovaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracovaní
Vašich osobných údajov je spoločnosť VISI INVEST s.r.o., so sídlom SNP 107, 919 04 Smolenice, IČO:47815507 , DIČ: 2024107514, IČ DPH: SK 2024107514, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, Vložka číslo:  39716/T

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 915 750 305, písomne na adrese Vajnorská 108, 831 04 Bratislava, alebo  e-mailom info@chranenadielnavisi.sk

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Minimalizujeme rozsah osobných údajov, ktoré spracovávame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracovávame ako osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracovávame tieto kategórie osobných údajov:

Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch, ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho eshopu, informačného newslettera a podobne.
Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.
Geolokalizačné údaje, ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií.

ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracovávame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracovávame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

Je spracovávanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu, vytvorenie ponuky).
Alebo je spracovanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom.
Alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracovanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Osobné údaje môžu byť pri spracovaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

Kuriérske a prepravné spoločnosti

Marketingové agentúry a call centrá

Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori

Advokátske a právne kancelárie

Znalci a súdny znalci

Inkasné spoločnosti a exekútori

Súdy a orgány činné v trestnom konaní

Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia
 

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracovávať do doby, než svoj súhlas neodvoláte
V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracovávať, pokiaľ nebudete spracovaniu namietať, po dobu ktorá je opodstatnená vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
V prípade plnenia zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracovaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

Máte právo na prístup ku svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracovávané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracovania.
Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracované nezákonne.
Ak sú vaše osobné údaje spracované na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Máte právo na obmedzenie spracovania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracovávať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
Máte právo namietať a na automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracovanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.  
Máte právo na prenos údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 915 750 305, písomne na adrese Vajnorská 108, 831 04 Bratislava, alebo  e-mailom na info@chranenadielnavisi.sk

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

Ak bude, ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.  

KONTAKT INFORMÁCIE

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 915 750 305, písomne na adrese Vajnorská 108, 831 04 Bratislava, alebo  e-mailom na info@chranenadielnavisi.sk